شاخص توده بدنی

شاخص توده بدنی یا BMI ( body mass index) سنجشی آماری برای مقایسه وزن و قد یک فرد است. در واقع BMI سنجش میزان چاقی را اندازه گیری نمی‌کند بلکه ابزاری مناسب است تا سلامت وزن فرد با توجه به قدش تخمین زده شود.

*بعد از محاسبه به توضیحات پایین فرم دقت کنید*

جدول مقایسه BMI
BMI کمتر از ۱۹ کمبود وزن
BMI بین ۱۹ تا ۲۵ وزن مطلوب
BMI بین ۲۵ تا ۳۰ مقداری اضافه وزن
BMI بیشتر از ۳۰ چاق

با افزایش وزن، BMI نیز افزایش می یابد ولی با افزایش قد BMI به مقدار زیادی (مقسوم مجذور) کاهش میابد. حال چون امکان افزایش قد نیست ، پس برای رسیدن به BMI مطلوب باید وزن را کاهش داد. وهمانطور که وزن با سن رابطه مستقیم دارد با بالا رفتن سن در افراد سالم ، عموما حجم توده های چربی زیاد شده و وزن افزایش می یابد که با توجه به فرمول ، BMI مطلوب نیز باید تاثیر داده شود.

جدول مقایسه BMI مطلوب برای گروه های سنی مختلف
BMI مطلوب گروه سنی
۲۱ بین ۱۷ تا ۱۹
۲۲ بین ۱۹ تا ۲۴
۲۳ بین ۲۴ تا ۳۴
۲۴ بین ۳۴ تا ۴۴
۲۵ بین ۴۴ تا ۵۴
۲۶ بین ۵۴ تا ۶۴
۲۷ ۶۴ به بالا