شاخص توده بدنی

شاخص توده بدنی یا BMI ( body mass index) سنجشی آماری برای مقایسه وزن و قد یک فرد است. در واقع BMI سنجش میزان چاقی را اندازه گیری نمی‌کند بلکه ابزاری مناسب است تا سلامت وزن فرد با توجه به قدش تخمین زده شود.

*بعد از محاسبه به توضیحات پایین فرم دقت کنید*

جدول مقایسه BMI
BMI کمتر از ۱۹کمبود وزن
BMI بین ۱۹ تا ۲۵وزن مطلوب
BMI بین ۲۵ تا ۳۰مقداری اضافه وزن
BMI بیشتر از ۳۰چاق

با افزایش وزن، BMI نیز افزایش می یابد ولی با افزایش قد BMI به مقدار زیادی (مقسوم مجذور) کاهش میابد. حال چون امکان افزایش قد نیست ، پس برای رسیدن به BMI مطلوب باید وزن را کاهش داد. وهمانطور که وزن با سن رابطه مستقیم دارد با بالا رفتن سن در افراد سالم ، عموما حجم توده های چربی زیاد شده و وزن افزایش می یابد که با توجه به فرمول ، BMI مطلوب نیز باید تاثیر داده شود.

جدول مقایسه BMI مطلوب برای گروه های سنی مختلف
BMI مطلوبگروه سنی
۲۱بین ۱۷ تا ۱۹
۲۲بین ۱۹ تا ۲۴
۲۳بین ۲۴ تا ۳۴
۲۴بین ۳۴ تا ۴۴
۲۵بین ۴۴ تا ۵۴
۲۶بین ۵۴ تا ۶۴
۲۷۶۴ به بالا